Publicerad 5 maj 2022
Nyhet

Viktig utredning om nationella taxan

SKR är positiva till att regeringen lyssnat på SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna och tillsatt en utredning om den nationella taxan. Det nuvarande systemet behöver moderniseras.

Foto

Marie Morell

Regeringen har meddelat att de tillsätter en utredning för att bland annat ge förslag på en ny modell som ska ersätta den så kallade nationella taxan, som reglerar villkor och ersättningar för ett stort antal privata vårdgivare. Utredaren får i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

SKR, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har i många år, tillsammans och var för sig, påtalat behovet av reformering av systemet med den nationella taxan.

Parterna tog för ett år sedan fram ett gemensamt förslag till nytt system. Förslaget innebär ett nationellt kompletterande hälso- och sjukvårdssystem som regionerna frivilligt kan välja att ansluta sig till och som möjliggör att vårdgivarna integreras i hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt. Det handlar om ett system där regionerna utifrån i förväg fastställda kvalitetskriterier upphandlar olika typer av vård. Förändringarna är en viktig förutsättning i omställningen till nära vård och bidrar till att öka kontinuiteten och tillgängligheten till vård i hela landet – i synnerhet i glesbygden. Förslaget skickades till regeringen i maj 2021.

− För att vi ska kunna göra vården mer tillgänglig i hela landet behöver alla delar av hälso- och sjukvårdsystemet hänga ihop. Det är glädjande att regeringen nu utreder en ny modell för att främja etablering av hälso- och sjukvård i glesbygd. Vi ser med stor tillförsikt också på att utredaren ska beakta den hemställan med förslag som SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna gemensamt har lämnat och för dialog med oss i sitt arbete, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR