Publicerad 2 april 2022
Nyhet

Ytterligare besked behövs för ett ordnat mottagande

Regeringens besked om ersättning för evakueringsboende är bara början. Nu behövs fler besked för att kommuner ska kunna bidra fullt ut till ett ordnat mottagande av flyktingar från Ukraina.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

– Migrationspolitiken är ett statligt ansvar. Fokus måste vara att så snabbt som möjligt skapa en trygg och rättssäker vardag för de som kommer hit. För att göra det behöver kommuner och regioner få tydliga besked om vad som förväntas av dem och vara trygga med att de får ersättning för kostnaderna som kommer av mottagandet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har tidigare skickat in en hemställan till regeringen som avser kostnadsersättningar för boende och bistånd i det initiala mottagandet. Nu följer SKR upp med ytterligare en hemställan med fokus på ersättningar till kommunerna för utbildning, sociala insatser och ensamkommande barn.

– Frågan om boende är grundläggande. Men ett bra och tryggt mottagande handlar också om förskola, skola, hälso- och sjukvård och omsorg. Det behövs en helhet för att mottagandet ska bli långsiktigt hållbart. Ordning och reda, tydliga spelregler och förutsättningar behövs för att kommunerna ska kunna utföra sitt uppdrag, säger Anders Knape.

Tydliga besked för ett tryggt mottagande

Häromdagen kom besked gällande evakueringsboenden. Nu behöver regeringen även ge besked på andra områden. Ett exempel är förskolan där kommunerna idag bara får ersättning för förskola för barn från 3 år och max 15 timmar i veckan. Detta samtidigt som staten betonar vikten av att människor som kommit hit ska komma snabbt i arbete. Kommunerna behöver få full ersättning för förskolan, dels för barn från 1 år, dels för fler timmar än 15 timmar i veckan.

– Om vi vill ha ett bra mottagande, där de som kommer också ska ha en möjlighet att snabbt komma i arbete, behöver regeringen skyndsamt se till att kommunerna för ordentliga förutsättningar. Det behövs tydlighet både rättsligt och ekonomiskt, säger Anders Knape.

Kommunernas ansvar för sociala insatser kopplat till ett boendeuppdrag behöver också tydliggöras. Det handlar till exempel om hemtjänst, stöd och hjälp till våldsutsatta samt vissa ändringar i den statliga ersättningen för mottagande av ensamkommande barn.

Fakta

Exempel på insatser och tjänster där det saknas ersättning eller där ersättningsnivå till kommunen behöver höjas:

Förskola och skola

 • Ersättning för förskola för målgruppen behöver utökas till att omfatta 1–2-åringar.
 • Ersättningsnivå för barn i förskola 3-5 år från målgruppen behöver höjas för att stämma överens med barnens och föräldrarnas behov av förskola.
 • Ersättningsnivå för barn i förskoleklass från målgruppen behöver höjas för att stämma överens med genomsnittskostnaden i skolformen.
 • Ersättning för skolbarnsomsorg (fritidshem och pedagogisk omsorg) behöver införas.
 • Ersättningsnivå för elever i grundskola från målgruppen behöver höjas för att stämma överens med målgruppens behov av stöd. Ett tillägg göras för insatser kopplat till elevens språkbakgrund, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
 • Ersättningsnivå för elever i gymnasieskola från målgruppen behöver höjas för att stämma överens med målgruppens behov av stö Ersättningen ska motsvara huvudmannens kostnader för språkintroduktionsprogrammet.
 • Ersättningen för elever i obligatorisk särskola och gymnasiesärskola behöver ä Istället för schablonbelopp bör kommuner återsöka faktiska kostnader.

Social omsorg

 • Schablonersättning för särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd, t.ex. vård- och omsorgsboende för dementa.
 • Schablonersättning för bostad med särskild service för människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och på grund av sådana svårigheter behöver ett sådant boende.
 • Schablonersättning för hemtjänst.
 • Schablonersättning för hjälp och vård för personer med risk- eller missbruk, för placering på HVB.
 • Schablonersättning för stöd och hjälp till brottsoffer, t.ex. kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående exempelvis genom plats på skyddat boende.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR