Publicerad 15 februari 2022

Hela kedjan ska vara fortsatt stark

För knappt en vecka sedan lättade restriktionerna för att möta pandemin betydligt. Butiker och restauranger kan ta bort begränsningar, vi som har jobbat hemifrån kan successivt återgå till våra arbetsplatser och resandet öppnas upp. Samtidigt pågår pandemin fortfarande och smittspridningen av omikronvarianten är hög. Kommuner och regioner har ett fortsatt viktigt ansvar att skydda de sköra och klara bemanningen av våra samhällsviktiga verksamheter.

Staffan Isling

Det är naturligt att känna lättnad över att de flesta restriktionerna tagits bort. Men jag tror att det är klokt och viktigt att vi fortsätter ha garden uppe. För samtidigt som samhället öppnar upp, så kvarstår pandemin och dess konsekvenser. Belastningen på sjukvården är hög och vi behöver fortsätta visa hänsyn och stanna hemma när vi är sjuka. De gångna veckorna har jag fått många rapporter från kommuner och regioner om att utmaningarna består och att hela samhällskedjan måste fortsätta fungera.

Förra veckan släpptes restriktionerna för allmänheten. Men alla chefer och medarbetare inom vård och omsorg vet att det inte gäller deras verksamheter. Det handlar om att fortsätta arbeta med smittförebyggande åtgärder, stanna hemma om du är sjuk och testa dig om du får symptom på covid-19. Och förstås om att vaccinera sig. Fortfarande är mer än var tionde invånare ovaccinerad.

Socialchefer och rektorer vittnar om hög sjukfrånvaro för den ordinarie personalen, stora behov av vikarier och nödvändiga prioriteringar som måste göras. Det kan handla om att man inte kan städa lika ofta eller att sociala aktiviteter måste få stå tillbaka. Enligt socialtjänstlagen får sådana prioriteringar inte göras, men det är helt enkelt inte möjligt att hinna med alla arbetsuppgifter med en stor del av personalstyrkan frånvarande. Det är olyckligt, men jag tror att de allra flesta brukare och anhöriga har förståelse för att de viktigaste insatserna måste prioriteras under en tid. I skolan möter lärare och skolledare utmaningarna med stor kreativitet. Personal från andra delar av kommunerna rycker in, lärare undervisar digitalt hemifrån och äldre elever som hjälper de yngre.

Smittspridningen är också fortsatt hög. Antalet nysmittade i äldreomsorgen per vecka har nu i januari vida överstigit läget 2020. Tack vare hög vaccinationstäckning hos de äldsta åldersgrupperna, så drabbar sjukdomen de flesta inte lika hårt som tidigare under pandemin.

Budskapet från ansvariga i kommuner och regioner är tydligt: Pandemin är inte över, däremot går den nu in i en ny fas. En fas som kräver fortsatt tät samverkan med och stöd från de statliga myndigheterna.

  • De statliga myndigheterna behöver vara både tydliga och eniga när det gäller riktlinjer och rekommendationer kring fortsatta riktlinjer och rekommendationer.
  • De nationella kommunikationsinsatserna behöver vara fortsatt omfattande till stöd för det arbete regioner och kommuner gör gentemot invånarna.
  • Samverkan mellan den nationella nivån och regioner och kommuner för att lösa problem som uppstår till följd av pandemin behöver vara smidig och präglas av flexibilitet och förståelse för varandras utmaningar.
  • De ekonomiska tillskott som staten skjuter till, exempelvis för att möta behoven av att ta igen uppskjuten vård eller för att förstärka äldreomsorgen behöver vara flexibla och bygga på ett förtroende för att det är regioner och kommuner som vet hur behoven ser ut och var de finns. Hittills har vi mest sett detaljstyrda bidrag, som måste användas under en kort period och därmed riskerar att inte kunna bidra till långsiktig och hållbar förändring.

Lättade restriktioner betyder mycket för den stora och viktiga kultur- och fritidsverksamheten i kommuner och regioner. De flesta verksamheterna kan nu starta upp igen, och det görs med flera nya lärdomar i bagaget. Innovationskraft, nya samarbeten, former för kulturevenemang och nya sätt att nå invånarna har utvecklats under de gångna två åren och mycket av det kan bidra till att utveckla framtidens kultur- och fritidsarrangemang. När staten nu gör satsningar så är de här erfarenheterna i kommuner och regioner avgörande att ta tillvara, så att de träffar rätt och bidrar till att långsiktigt stärka våra samhällen.

Pandemin har drabbat hela vårt samhälle och en nyckel i de senaste två årens krishantering är att staten, regionerna, kommunerna, civilsamhället och näringslivet har tacklat en mycket svår tid tillsammans. När vi nu går in i en ny fas av pandemin - där samhället i stort öppnar upp men smittspridningen är hög - är det klokt att också fortsättningsvis möta pandemins konsekvenser, utmaningar och möjligheter tillsammans. Vi är alla en del av en kedja, som inte är starkare än sin svagaste länk.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.