Publicerad 13 juni 2022

Kommunallagen - Lagtexthäftet

Den sextonde upplagan av Kommunallagen - Lagtexthäftet innehåller 2017 års kommunallag med de revideringar som har gjorts fram till den 1 januari 2020, bland annat att begreppet landsting har ersatts av begreppet region. Lagtexthäftet innehåller också den så kallade befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Skriften innehåller 2017 års kommunallag (2017:725) i den lydelse som gäller den 1 januari 2020. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den har ändrats på ett par viktiga punkter; regler om avtalssamverkan har tillkommit och begreppet landsting utmönstrats för att också i lagtext ersättas av begreppet region.

I denna upplaga har ändringar till och med SFS 2019:835 beaktats.

Förarbeten till 2017 års kommunallag finns i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171) samt i konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.

Lagtexthäftet innehåller även den så kallade befogenhetslagen - lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter med ändringar till och med 2019:935.

Boken går att köpa hos Adda.

1-9 stycken: 238,00 kronor per styck
10-24 stycken: 223,00 kronor per styck
25 > stycken: 211,00 kronor per styck

Köp boken hos Adda

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
.