banner_generic.png

AKTUELLT

Specialiserad sjukhusvård 2016

Nu finns resultat från den stora mätningen om vad patienterna tycker om sjukhusvården, både inom slutenvården och öppenvården. Generellt är helhelhetsintrycket av sjukhusvård gott men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård.

Akutmottagningar 2015

Under hösten 2015 genomfördes en mätning med Nationell Patientenkät för akutmottagningar i fem landsting/regioner. Närmare 9600 patienter som besökt akutmottagningar i Norrbotten, Stockholm, Östergötland, Värmland och Skåne valde att svara på enkäten.

Ta del av resultaten här!

Nationell Patientenkät har två stora mätningar på gång under våren 2016

Specialiserad somatisk vård

Vartannat år genomförs en nationellt gemensam mätning av patient upplevelser inom den somatiska vården i Sverige. Inom den somatiska vården delas mätningen upp i två delar, öppen- och slutenvård.

Läs mer om somatikmätningen här

Standardiserade vårdförlopp

Detta är en ny mätning inom Nationell patientenkät och kommer att ske löpande under år 2016, samtliga landsting/ regioner medverkar i mätningen.   

Läs med om standardiserade vårdförloppsmätningen här

Barns upplevelser av vården

Flera landsting och regioner har visat stort intresse för att genomföra barnmätningar inom Nationell patientenkät. Barn har sedan tidigare ingått i urvalsunderlaget men enkäterna har riktats till vårdnadshavare istället för till barnen själva. I och med en ny upphandling finns det nu större möjligheter inom Nationell patient enkät att utveckla anpassade mätningar för barn, som med bäst lämpad metod fångar deras erfarenheter.

Sveriges Kommuner och Landsting initierade ett förarbete som påbörjades med en workshop där områdeskunniga bjöds in för att diskutera hur vi inom Nationell patientenkät kan mäta barnens upplevelser av vården. Workshopen som hölls den 10 mars i Stockholm var ett första möte i frågeområdet och avsåg att lyfta möjligheter och problemområden samt kartlägga hur vi kan gå vidare i arbetet.

Meny