banner_generic.png

AKTUELLT

Enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården? Hur upplever de sin egen hälsa?

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få Graviditetsenkäten via mail eller sms genom 1177 - Vårdguidens e-tjänster. Enkäten lanseras under 2018 och undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret och Graviditetsregistret.

Enkäten kommer att skickas ut vid tre tillfällen; första delen skickas ut under graviditeten, andra delen skickas ut sex veckor efter förlossning och den tredje delen ett år efter förlossning. Gravida och nyblivna mammor kommer att uppmanas att starta ett konto med kontaktuppgifter på 1177.

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras öppet och transparent.

Kontakt: Eva Estling, samordnare SKL, eva.estling@skl.se

 

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott då 87 procent av samtliga svarande gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (88 % respektive 86 %) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91 %) och de som visat sig inte ha cancer (83 %).

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2016

Enkätundersökningen genomfördes mellan mars till och med december 2016 och nära 10 000 patienter från alla Sveriges landsting och regioner svarade på enkäten.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Av samtliga svaranden har 86% gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (87% respektive 85%) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91%) och de som visat sig inte ha cancer (82%).

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2016

Akutmottagningar 2016

Enkätundersökningen genomfördes under oktober år 2016 och drygt 17 000 patienter från 178 akutsjukvårdsenheter i alla Sveriges landsting och regioner svarade på enkäten.

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse. 91 procent av patienterna på akutmottagningarna upplevde att de bemöttes med respekt och värdighet. Bemötandet var lika gott oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men de vill få mycket tydligare information om väntetider och hur vårdpersonalen prioriterar patienterna. De vill också ha mer och bättre information om varningssignaler att vara uppmärksam på och om medicineringen och eventuella biverkningar.

Akutmottagningar 2016

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar den 18 november Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder. Rapporten sammanfattar de svenska och internationella resultaten från årets International Health Policy Survey (IHP). I årets undersökning har patienter i elva länder intervjuats om sina erfarenheter av vården.

Resultaten i korthet

  • Patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra länder.

  • Det finns stora utmaningar med information och patientens delaktighet i vården. Knappt 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de flesta andra länder. Fler patienter får däremot hjälp med att samordna sin vård.

  • En tredjedel av de svenska deltagarna anser att sjukvårdssystemet på det hela taget fungerar bra – vilket är en minskning med 13 procentenheter sedan 2010.

IHP-studier från 2010 och 2013 visar på liknande resultat och Vårdanalys ser få förbättringar över tid.

Vården ut befolkningens perspektiv 2016

Standardiserade vårdförlopp 2016

Nationellt resultat för patienters upplevelse av att ingå i ett standardiserat vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvården för perioden mars- juni presenteras i en rapport på www.cancercentrum.se. Underlaget för rapporten består av svar från drygt 2300 patienter som ingått i något av följande fem SVF- förlopp: akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

Läs med om standardiserade vårdförloppsmätningen

Avhandling Erik Eriksson

Service management i sjukvården: ”Patienterna måste ges större talan”

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Service-management-i-sjukv%C3%A5rden---Erik-Eriksson-disputerar.aspx

Avhandling Susanne Gustavsson

"Involverade patienter bidrar till bättre vård"

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/involverade-patienter-bidrar-till.aspx

Specialiserad sjukhusvård 2016

Nu finns resultat från den stora mätningen om vad patienterna tycker om sjukhusvården, både inom slutenvården och öppenvården. Generellt är helhelhetsintrycket av sjukhusvård gott men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård.

Akutmottagningar 2015

Under hösten 2015 genomfördes en mätning med Nationell Patientenkät för akutmottagningar i fem landsting/regioner. Närmare 9600 patienter som besökt akutmottagningar i Norrbotten, Stockholm, Östergötland, Värmland och Skåne valde att svara på enkäten.

Barns upplevelser av vården

Flera landsting och regioner har visat stort intresse för att genomföra barnmätningar inom Nationell patientenkät. Barn har sedan tidigare ingått i urvalsunderlaget men enkäterna har riktats till vårdnadshavare istället för till barnen själva. I och med en ny upphandling finns det nu större möjligheter inom Nationell patient enkät att utveckla anpassade mätningar för barn, som med bäst lämpad metod fångar deras erfarenheter.

Sveriges Kommuner och Landsting initierade ett förarbete som påbörjades med en workshop där områdeskunniga bjöds in för att diskutera hur vi inom Nationell patientenkät kan mäta barnens upplevelser av vården. Workshopen som hölls den 10 mars 2016 i Stockholm var ett första möte i frågeområdet och avsåg att lyfta möjligheter och problemområden samt kartlägga hur vi kan gå vidare i arbetet.

Meny