banner-generic.png

AKTUELLT

Information med anledning av Covid-19

Som en följd av coronapandemin sköts samtliga, under våren 2020 planerade, nationellt gemensamma undersökningar inom ramen för Nationell Patientenkät upp. Den 18 juni fattades beslut om att återuppta undersökningarna. Besluten inneär dock en viss förskjutning i fältperiod för vissa undersökningar. 

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig via npe@skr.se

 

Primärvård 2019

När över 100 000 personer besvarar frågor om sin upplevelse av primärvården så är den stora majoriteten positiva.

Det visar den senaste Nationella Patientenkäten. I samtliga regioner har helhetsintrycket förbättrats och framför allt upplever patienterna att de blir bättre bemötta.

– Att varje patient blir hörd är en förutsättning för en fungerande primärvård och avgörande för omställningen till Nära vård. Alla vård- och hälsocentraler behöver ta del av sina egna resultat för att kunna adressera sina egna förbättringsområden, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nationell Patientenkät inom Primärvården genomfördes under slutet av 2019

Resultat Primärvård 2019

Länk till nyhet på skr.se

 

Tandvården undersöks

Just nu pågår för första gången en undersökning av upplevelsen av Tandvården för barn och unga vuxna. Undersökningen omfattar tandvård från det år barnet fyller 3 år till och med 23 år (enligt Tandvårdslagen 1985:125). Flera regioner har under många år visat stort intresse för att genomföra en gemensam undersökning inom ramen Nationell patientenkät och efter genomförda piloter är enkäten nu lanserad. 

 

Barns upplevelser av vården

Flera regioner har under många år visat stort intresse för att genomföra barnundersökningar inom Nationell patientenkät. Barn har sedan tidigare ingått i urvalsunderlaget men de har fått enkäter riktade till sina vårdnadshavare istället för till sig själva. I och med en ny upphandling finns det nu större möjligheter inom Nationell patient enkät att utveckla anpassade mätningar för barn, som med bäst lämpad metod fångar deras erfarenheter.

1 januari 2020 förstärks FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, i svensk lag. Det stärker barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till i alla frågor som berör det. För att möta detta har SKR under 2019 inlett ett arbete för att utveckla Nationell Patientenkät med frågor och metoder som är anpassade för barn.

 

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 2018

Mätningen inom standardiserade vårdförlopp görs löpande och data presenteras kvartalsvis. Under 2018 har nära 32 000 patienter från alla Sveriges regioner svarat på enkäten.
Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott och dimensionen helhetsintryck får 86 poäng. Det finns små skillnader mellan kvinnor och män (87 respektive 86 poäng) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (90 poäng) och de som visat sig inte ha cancer (84 poäng).
Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se 

 

Akutmottagningar 2018

Under hösten/vintern 2018 genomfördes Nationell patientenkät inom landets akutmottagningar. Svarsfrekvensen blev tyvärr så låg som 25 procent på grund av problem vid utskicket av enkäterna. Med anledning av den låga svarsfrekvensen sker ingen nationell publicering av resultaten då det finns risk för misstolkning och att felaktiga slutsatser dras. Resultaten har dock återförts till respektive verksamhet, som utifrån sin kontext kan använda sig av resultaten som en del av sitt förbättringsarbete.

Totalt är det 10 480 personer som har besvarat enkäten 2018.

 

Patienternas syn på psykiatrivården 2018

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått.
Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

- Det är både glädjande och värdefullt att på detta sätt få ta del av patienternas erfarenheter, säger Fredrik Lennartsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Framför allt är det viktigt för alla mottagningar och kliniker som nu får återkoppling kan börja jobba med förbättringar.

Se resultaten för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

Se resultaten för barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

Se resultaten för vuxenpsykiatrisk öppenvård

Se resultaten för vuxenpsykiatrisk slutenvård

Se resultaten för rättspsykiatrisk öppenvård

Se resultaten för rättspsykiatrisk slutenvård

 

Goda omdömen för sjukhusvården 2018

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom den specialiserad somatisk vård*.

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats. 
-    Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat, särskilt som Sverige i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Se resultaten för specialiserad somatisk öppenvård

Se resultaten för specialiserad somatisk slutenvård

 

Enkät till alla gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att kunna besvara Graviditetsenkäten. Under januari – mars 2019 testas enkäten via 1177 Vårdguiden i Region Halland och Region Skåne.

Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla kvinnor som föder barn att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att vården ska få underlag för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Enkäten består av tre olika utskick och skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25

  • fött barn för åtta veckor sedan

  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten kommer att lanseras i mitten av mars 2020.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

 

Kontakt: npe@skr.se

Läs mer om enkäten

 

Avhandling Erik Eriksson

Service management i sjukvården: ”Patienterna måste ges större talan”

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Service-management-i-sjukv%C3%A5rden---Erik-Eriksson-disputerar.aspx

Avhandling Susanne Gustavsson

"Involverade patienter bidrar till bättre vård"

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/involverade-patienter-bidrar-till.aspx

 

 

Meny