banner-generic.png

AKTUELLT

 

Barns upplevelser av vården

Flera regioner har under många år visat stort intresse för att genomföra barnundersökningar inom Nationell patientenkät. Barn har sedan tidigare ingått i urvalsunderlaget men de har fått enkäter riktade till sina vårdnadshavare istället för till sig själva. I och med en ny upphandling finns det nu större möjligheter inom Nationell patient enkät att utveckla anpassade mätningar för barn, som med bäst lämpad metod fångar deras erfarenheter.

1 januari 2020 förstärks FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, i svensk lag. Det stärker barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till i alla frågor som berör det. För att möta detta har SKR under 2019 inlett ett arbete för att utveckla Nationell Patientenkät med frågor och metoder som är anpassade för barn.

Du kan läsa mer på SKR-sidan om Nationell Patientenkät för barn

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården 

Mätningen inom standardiserade vårdförlopp görs löpande och data presenteras kvartalsvis. Under 2018 har nära 32 000 patienter från alla Sveriges regioner svarat på enkäten.
Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott och dimensionen helhetsintryck får 86 poäng. Det finns små skillnader mellan kvinnor och män (87 respektive 86 poäng) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (90 poäng) och de som visat sig inte ha cancer (84 poäng).
Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se 

Akutmottagningar 2018

Under hösten/vintern 2018 genomfördes Nationell patientenkät inom landets akutmottagningar. Svarsfrekvensen blev tyvärr så låg som 25 procent. På grund av den låga svarsfrekvensen sker ingen nationell publicering av resultaten då det finns risk för misstolkning och att felaktiga slutsatser dras. Resultaten har dock återförts till respektive verksamhet, som utifrån sin kontext kan använda sig av resultaten som en del av sitt förbättringsarbete.

Totalt är det 10 480 personer som har besvarat enkäten 2018.

Patienternas syn på psykiatrivården

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått.
Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

- Det är både glädjande och värdefullt att på detta sätt få ta del av patienternas erfarenheter, säger Fredrik Lennartsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Framför allt är det viktigt för alla mottagningar och kliniker som nu får återkoppling kan börja jobba med förbättringar.

Se resultaten för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

Se resultaten för barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård

Se resultaten för vuxenpsykiatrisk öppenvård

Se resultaten för vuxenpsykiatrisk slutenvård

Se resultaten för rättspsykiatrisk öppenvård

Se resultaten för rättspsykiatrisk slutenvård

Goda omdömen för sjukhusvården

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom den specialiserad somatisk vård*.

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats. 
-    Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat, särskilt som Sverige i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Se resultaten för specialiserad somatisk öppenvård

Se resultaten för specialiserad somatisk slutenvård

Enkät till alla gravida och nyblivna mammor

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att kunna besvara Graviditetsenkäten. Under januari – mars 2019 testas enkäten via 1177 Vårdguiden i Region Halland och Region Skåne.

Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla kvinnor som föder barn att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att vården ska få underlag för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige. Enkäten består av tre olika utskick och skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25

  • fött barn för åtta veckor sedan

  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten kommer att lanseras under vintern 2019/2020.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

 

Kontakt: npe@skr.se

Läs mer om enkäten

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017

Drygt 36 000 patienter från alla Sveriges regioner svarade på enkäten som gäller för kvartal 1,3 och 4 2017.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott och dimensionen helhetsintryck får 87 poäng. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (88 respektive 86 poäng) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (90 poäng) och de som visat sig inte ha cancer (84 poäng).

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2017

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2016

Enkätundersökningen genomfördes mellan mars till och med december 2016 och nära 10 000 patienter från alla Sveriges regioner svarade på enkäten.

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Av samtliga svaranden har 86% gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (87% respektive 85%) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91%) och de som visat sig inte ha cancer (82%).

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2016

Akutmottagningar 2016

Enkätundersökningen genomfördes under oktober år 2016 och drygt 17 000 patienter från 178 akutsjukvårdsenheter i alla Sveriges regioner svarade på enkäten.

Överlag ger patienterna ett gott betyg av sin upplevelse. 91 procent av patienterna på akutmottagningarna upplevde att de bemöttes med respekt och värdighet. Bemötandet var lika gott oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men de vill få mycket tydligare information om väntetider och hur vårdpersonalen prioriterar patienterna. De vill också ha mer och bättre information om varningssignaler att vara uppmärksam på och om medicineringen och eventuella biverkningar.

Akutmottagningar 2016

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar den 18 november Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder. Rapporten sammanfattar de svenska och internationella resultaten från årets International Health Policy Survey (IHP). I årets undersökning har patienter i elva länder intervjuats om sina erfarenheter av vården.

Resultaten i korthet

  • Patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra länder.

  • Det finns stora utmaningar med information och patientens delaktighet i vården. Knappt 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de flesta andra länder. Fler patienter får däremot hjälp med att samordna sin vård.

  • En tredjedel av de svenska deltagarna anser att sjukvårdssystemet på det hela taget fungerar bra – vilket är en minskning med 13 procentenheter sedan 2010.

IHP-studier från 2010 och 2013 visar på liknande resultat och Vårdanalys ser få förbättringar över tid.

Vården ut befolkningens perspektiv 2016

Standardiserade vårdförlopp 2016

Nationellt resultat för patienters upplevelse av att ingå i ett standardiserat vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvården för perioden mars- juni presenteras i en rapport på www.cancercentrum.se. Underlaget för rapporten består av svar från drygt 2300 patienter som ingått i något av följande fem SVF- förlopp: akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.

Läs med om standardiserade vårdförloppsmätningen

Avhandling Erik Eriksson

Service management i sjukvården: ”Patienterna måste ges större talan”

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/Service-management-i-sjukv%C3%A5rden---Erik-Eriksson-disputerar.aspx

Avhandling Susanne Gustavsson

"Involverade patienter bidrar till bättre vård"

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/nyheter/Sidor/involverade-patienter-bidrar-till.aspx

Specialiserad sjukhusvård 2016

Nu finns resultat från den stora mätningen om vad patienterna tycker om sjukhusvården, både inom slutenvården och öppenvården. Generellt är helhelhetsintrycket av sjukhusvård gott men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård.

 

Meny