Användarmanual Analysverktyg

Om verktyget

Analysverktyget  är under utveckling, hittar du felaktigheter eller har utvecklingsförslag kontakta cajsa.west@redpill-linpro.com

Publik och Intern

Publik Återföring

 • Via den publika återföringen kan invånare se statistik för publicerade mätningar
 • Kräver ingen inloggning
 • Nås via länk på publika resultatsidan

Intern Återföring

 • Intern återföring - dvs Analysverktyget - visar resultat för alla mätingar, även de som inte är publicerade
 • Kräver inloggning
 • Nås tillfälligt via demo-flik och leder till interna resultatsidan

Mätningar

Första sidan listar alla mätningar som du kan jobba med i vårt Analysverktyg. Välj en av dessa.

Filtervyer

 • En mätning kan ha flera filtervyer. Dessa ger dig möjlighet att se olika gränssnitt då du jobbar med resultaten.
 • Varje filtervy består av ett antal s.k "filtergrupper", och dessa innhåller vardera en eller flera "filter"
 • Då du valt en mätning måste du välja en av dess filtervyer

Filtervyn "Publik återföring"

 • Motsvarar den förenklade vy som invånare får se då resultat publiceras
 • Där finns färre filteralternativ och mindre avancerade möjligheter
 • Filteralternativ läggs automatiskt till då du klickar på dem

Filtervyn "Intern återföring"

 • Motsvarar en mer avancerad vy som kontaktpersoner och insatta kan jobba med
 • Välja att se statistik för "publik organisationsstruktur" (den som invånare ser) eller "intern organisationsstruktur" (den som visas i IC Qualitys Analysverktyg)
 • Där finns flera filteralternativ på flera flikar 
 • Du kan skapa avancerade filterkombinationer av flera filter och måste därför klicka "Lägg till" för att se resultat 
 • I vissa filter (t.ex åldersgrupp och vårdförlopp) kan du dessutom markera flera alternativ och se sammanslaget statistik 

Filtergrupper

 • En filtergrupp består av ett eller flera filter
 • Då du valt vilka filteralternativ som önskas skapas till höger en lista med "valda" kombinationer för filtergruppen
 • Antalet mätkurvor som visas är produkten av antalet valda kombinationer inom varje filtergrupp
 • T.ex om två filtergrupper finns så ger 2 organisations-val * 2 köns-val = 4 mätkurvor
 • Om endast ett filter finns i en grupp läggs ditt filteralternativ till då du klickar på det - så är det oftast i de publika filtervyerna
 • Om flera filter finns inom en grupp bbehöver du klicka på "Lägg till" - så är det oftast i de interna filtervyerna 

Filter

 • Ett filter har oftast flera klickbara alternativ
 • Ibland kan du endast välja ett alternativ åt gången - så som kön.
 • Ibland kan du välja flera alternativ och skapa avancerade kombinationer - t.ex se sammanslagen statistik för två vårdfölopp 

Resultat

 • Det statistika resultatet visas i form ett antal grafer
 • Vissa grafer visar Dimensionspoäng, andra Dimensionskort men dimensionens underliggande frågor och dess svar. 

Dimensionspoäng

 • Dimensionspoängen beräknas fram genom ett medelvärde av underliggande frågon indexerat 0-100. 
  För att läsa mer om dimensionerna se resultat och representativitet.

Dimensionskort

 • Om du klickar på ett dimensionskort visas grafer för just den dimensionen underliggande frågor. 
 • Respektive fråga redovisas var för sig i tre olika förfananden. Andelen positiva svar, fördelning av svarsalternativen och i tabellform med antal svar. 
Meny