Varför har jag inte fått en enkät?

Målgrupper för Nationell Patientenkät är patienter som i nära anslutning till undersökningen har besökt eller varit inneliggande vid deltagande mottagning/avdelning. Våra undersökningar görs utifrån ett slumpmässigt urval av patienter från de deltagande enheterna inom de enskilda regionerna.

Vill du berätta om dina erfarenheter och/eller har synpunkter på vården kontakta gärna din vårdgivare direkt eller Patientnämnden i din region.

Meny