Specialiserad sjukhusvård slutenvård 2018

Under våren har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom den specialiserad somatisk vård*.

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats. 
-    Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat, särskilt som Sverige i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Dock varierar resultaten och det finns relativt stora regionala skillnader. Vid en jämförelse mellan Helhetsintryck och Förtroende för respektive landsting och region finns ett tydligt samband. Dessa samband har analyserats av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys https://www.vardanalys.se/rapporter/fornuft-och-kansla/. Där framgår att förtroendet för sjukvården har delvis ett samband med egna upplevelser och ett lågt förtroende kan få konsekvenser vad gäller till exempel benägenheten att söka vård och att följa behandlingsråd.

Män mer positiva än kvinnor
Det finns skillnader i svaren mellan kvinnor och män. Män är överlag är något mer positiva. Störst skillnad återfinns i frågan ”Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen levnadsvanor med dig?” där kvinnorna i mycket större utsträckning svarar nej på frågan.  
Inom den somatiska vården har delaktighet betydelsen för helhetsintrycket. I primärvården är det istället tillgänglighet som är viktigast. 

Kommentarer från patienter

  • Jag kände mig hela tiden väl omhändertagen och respekterad. Personalen var mycket trevlig och omtänksam. Överläkarna var väldigt trygga och informativa. Jag kände mig hela tiden i trygga händer. En eloge till personalen och läkarna!”
  • Jag uppmanades att inhämta kompletterande uppgifter från tidigare vårdgivare. Detta känns besvärligt för mig som patient, eftersom det är problem att få sig fram på vårdens telefonlinje. Men jag ska göra det eftersom det är viktigast för min fortsatta vård.
  • Min vistelse var helt fantastisk. Jag är mycket imponerad av hela personalens samarbete mellan varandra. Det var en oerhörd mjuk behandling jag fick och min känsla är att all personal trivs utmärkt på avdelningen.

* Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Fakta
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april-maj 2018. Drygt 144 000 personer, 15 år eller äldre, valt att besvara enkäten.
Inom frågeområdet Delaktighet har förändringar skett i frågorna varför värdet ska tolkas med försiktighet. Jämförelse över tid bör endast göras på frågenivå.  
Andelen digitala svar har ökat avsevärt. Detta har inneburit stora miljövinster och är ett viktigt steg i rätt riktning gällande snabbare återkoppling av patienternas upplevelse till hälso- och sjukvårdens verksamheter.
 

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga sjukhus eller motsvarande Samtliga kliniker eller motsvarande
Icon Grunddata: Landsting/regioner (75,0 kB) Icon Grunddata: Sjukhus (149,5 kB) Icon Grunddata: Kliniker (671,0 kB)

 

Meny