Stöd för förbättringsarbete

Nationell Patientenkät ska förbättra vården

Undersökningar med Nationell Patientenkät ska bidra till att förbättra hälso- och sjukvårdstjänsterna. Att få mer kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården, kunna göra jämförelser mellan enheter, lära av varandra, se förändringar över tid och förstå variationer mellan olika områden och grupper.

Frågorna som ställs utgår från patientens perspektiv. Formulären testas och utvecklas så att de kan ge svar på vad patienterna menar är viktigt för dem och deras vård och behandling.

Resultaten återkopplas

Resultaten och de öppna svaren (där patienten uttryck sig i text) återförs till deltagande verksamheter. Även berörd ledning och invånarna/patienter får del av resultaten. Det är ett underlag för diskussion på arbetsplatsen, med verksamhetsutvecklare, ledningen och patienter. Det ger möjlighet för att agera - att planera för, besluta om och genomföra förbättringsaktiviteter – för att sedan följa upp.

Varje upplevelse räknas!

Ibland fastnar vi i diskussioner om svarsfrekvens och liknande, men det är viktigt att vi kommer ihåg att varje upplevelse räknas. Det patienter upplever och sedan berättar för oss är alltid värt att lyssna på och ger oss viktig information om verksamheten.

Analysera:

  • Vad tycker patienterna att vi gör riktigt bra?
  • Vad borde vi bli bättre på?
  • Finns det goda exempel från andra landsting/regioner som kan inspirera det egna förbättringsarbetet?
  • Hur har utvecklingen över tid sett ut i vår organisation respektive på nationell nivå? Granska gärna utvecklingen för olika grupper i befolkningen, exempelvis kvinnor och män med olika utbildning, sysselsättning och åldrar.
  • Finns en målnivå för indikatorn i er organisation eller på nationell nivå? Vad är rimligt att uppnå? Gör gärna en grundlig avvikelseanalys för att förstå förekommande avvikelser från mål för att kunna vidta rätt åtgärd (se nedan).
  • ”5 Varför”. Varför ser det ut såhär? När ni fått fram ett möjligt svar – ställ frågan varför igen och igen för att hitta konkreta påverkbara orsaker.

Agera:

  • Sätt mål, hur bra ska ni bli?
  • Hämta ideer att testa,  texempel från de öppna svaren i Nationell Patientenkät, genom enkla fokusgrupper med patienter eller från andra verksamheter eller andra branscher.
  • Testa ideer i liten skala och utvärdera innan ni inför i stor skala.
  • Mät för att se att era förändringar leder till förbättringar.

Ladda ner stöd för förbättringsarbete:

Här finns material att använda, såsom förbättringsmodell, handlingsplan driverdiagram och A3-formulär:

Icon Förbättringsmodell NPE.pdf (219,1 kB)

Icon Handlingsplan NPE.pdf (152,3 kB)

Icon Driverdiagram NPE.pdf (167,4 kB)

 

Stöd för dokumentation: A3-formuläret – förbättringsarbetet sammanfattat på en sida, Qulturum

 

För dig som chef och ledare har SKL tagit fram ett webbaserat stöd i att leda förbättringsarbete:

http://www.attledaforbastamojligavard.se/

 

Inom landstingen och regionerna finns resurspersoner och även utvecklingsenheter med kunskap och verktyg för utvecklings- och förbättringsarbete.
Exempel på stödjande utvecklingsenheter i landstingen och regionerna:

 

Meny