Standardiserade vårdförlopp inom cancervård 2016

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården får bedömas som gott. Av samtliga svaranden har 86% gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Det är små skillnader mellan kvinnor och män (87% respektive 85%) medan det skiljer mer mellan de som mottagit ett cancerbesked (91%) och de som visat sig inte ha cancer (82%). 

Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror, där 93% av samtliga svarande är positiva. Även här är det liten skillnad mellan könen (93% respektive 94%) men något större mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos (96%) och de som fått andra utredningssvar (92%).

Tre fjärdedelar av patienterna anser att de fått bra information under utredningen. Lika många är positiva till tillgängligheten, som framförallt handlar om hur patienterna har svarat på frågan om utredningstiden varit för kort eller för lång. Nästan ingen patient tycker att utredningen har gått för fort.

Genomgående är de patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. 

Enkätsvaren visar också att det finns flera förbättringsområden. Endast en tredjedel av patienterna svarar att de blivit uppmanade att ta med någon närstående eller ha någon hos sig när de skulle få besked om utredningens resultat. 
Av patienterna som fått en cancerdiagnos har 65% fått en skriftlig, individuell vårdplan, medan motsvarande siffra för patienterna som inte fått en cancerdiagnos är 30%. 

Knappt hälften av alla patienter svarar att de fått information om att de utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Under 2016 var det frivilligt för landsting och regioner att skicka enkäter till patienter som genomgått utredning för andra diagnoser än akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar. Det förklarar att data saknas för vissa diagnoser inom landsting/regioner där det finns färre svar än 30.

Läs mer om satsningen på standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet på www.cancercentrum.se 

Ladda ned resultaten

Samtliga regionala cancercentrum Samtliga landsting/regioner
Icon Grunddata för regionala cancercentrum (28,0 kB) Icon Grunddata för landsting/regioner (38,5 kB)
Meny