Vuxenpsykiatri öppenvård 2018

Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått.
Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin uppger 8 av 10 att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och majoriteten känner sig bemötta med respekt.

- Det är både glädjande och värdefullt att på detta sätt få ta del av patienternas erfarenheter, säger Fredrik Lennartsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Framför allt är det viktigt för alla mottagningar och kliniker som nu får återkoppling kan börja jobba med förbättringar.

Nå fler patienter
Under våren genomfördes Nationell Patientenkät för första gången med ny metod med utdelade enkäter inom psykiatrin.  Målet var att nå fler patienter inom både öppen och slutenvården för vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt rättspsykiatrin. Runt 25 procent av alla patienter inom rättspsykiatrin har svarat och för flera verksamheter är svarsfrekvensen bättre än tidigare. 

Förbättringsområden
Psykiatripatienterna anser i lägre grad än patienter i den somatiska (kroppsliga) vården att samordningen fungerar i den utsträckning som behövs.  Detsamma gäller när det gäller att få tillräckligt med information om vården och medicinering.

- Här finns helt klart en förbättringspotential, säger Fredrik Lennartsson.

Skillnader 
För de flesta åldersgrupper är Respekt och bemötande den viktigaste faktorn. För gruppen unga vuxna 25-34 år är det däremot Delaktighet och involvering som är viktigast och som kan förbättras. För den äldsta gruppen respondenter 80+ är det Emotionella stödet viktigare än för andra åldersgrupper. Det finns även stora regionala skillnader.

Kommentarer från patienter

  • ”Vården är bra, men det är näst intill omöjligt att komma i kontakt med personal mellan besök om akuta frågor uppstår. Det måste bli lättare att komma i kontakt med personal inom BUP. Det fungerar ju på andra avdelningar”
  • ”Utan min psykolog och kontaktperson här på mottagningen hade jag inte levt idag. De är guld värda! Har aldrig fått så bra bemötande som när ni lyssnar och ser en! Tack för att ni finns.”
  • ”Man kan säga att rent allmänt har personalen väldigt svårt med kommunikation både med varandra och till mig och mina medpatienter. Dessutom är det alltid personalbrist vilket resulterar i konflikter med patienter. Mycket frustration hos mig och medpatienter.”

Fakta
Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen består av sex delar, barn- och ungdomspsykiatri öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatri öppen- och slutenvård, rättspsykiatri öppen- och slutenvård. Antalet enheter och patienter/brukare varierar stort mellan verksamheterna varför resultaten presenteras på olika sätt, detta för att säkerställa anonymiteten. Exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård presenteras resultaten sammanslaget för samtliga enheter medan barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård presenteras utifrån mottagningens geografiska plats.

Enkäten delades ut till patienter i anslutning till ett besök/vistelse i den öppna eller slutna psykiatriska vården under perioden 1 mars – 31 maj 2018. 

Läs mer

Icon Bildspel om resultaten i psykiatriundersökningarna (1,0 MB)

Icon Generellt om svarsfrekvenser (15,5 kB)

Ladda ned resultaten

Ladda ned resultaten

Samtliga landsting/regioner Samtliga platser
Icon Grunddata: Landsting/regioner (40,5 kB) Icon Grunddata: Platser (134,0 kB)
Meny