Vad är Nationell Patientenkät?

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Bakgrund

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom återkommande undersökningar har kunskap kontinuerligt inhämtats.

Nationellt gemensamma undersökningar har genomförts vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, barnsjukvård öppen- och slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatri.

De regioner som så har önskat har kunnat genomföra så kallade mellanårsundersökningar eller extraundersökningar inom dessa områden eller inom andra områden. Sammanställning och publicering av resultat har skett via webbportaler hos SKR, 1177 Vårdguiden och leverantören. En rad redovisningar och analysrapporter har genomförts av externa intressenter, media och myndigheter.

Vad säger juridiken?

Respektive vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Nationell Patientenkät. Av patientdatalagen följer t.ex. att vårdgivare får behandla personuppgifter för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten eller exempelvis för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Arbetet med Nationell Patientenkät syftar just till att genom undersökningar av patienters upplevelser av vården få underlag till ständiga förbättringar av verksamheterna.

Relationen mellan vårdgivare och undersökningsföretag regleras i ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, där det är reglerat hur företaget får hantera personuppgifterna. Personuppgiftsansvaret ligger dock alltjämt på vårdgivaren.

Patientlagen

Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens
ställning samt till att främja patientens integritet,självbestämmande och delaktighet. Nationell Patientenkät är ett verktyg för att bland annat följa upp att patientlagen efterföljs.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Patientdatalagen

För att genomföra undersökningar inom Nationell Patientenkät krävs tillgång till personuppgifter. Hur dessa uppgifter får behandlas regleras i patientdatalagen och personuppgiftslagen.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204

Meny