Frågor och svar

Vad är Nationell Patientenkät?

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar och har som mål att fånga upp patienternas upplevelse av vården. De nationella mätningarna genomförs vartannat år inom:

  • Primärvård
  • Somatisk öppen- och slutenvård
  • Akutmottagningar
  • Psykiatrisk öppen- och slutenvård
  • Barnsjukvård öppen- och slutenvård
  • Barn- och ungdomspsykiatri

Enskilda regioner har även möjlighet att utföra extra mätningar inom respektive område.

Vad är syftet med undersökningen?

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa för att förbättra vården. Undersökningen riktar sig till dem som nyligen varit i kontakt med vården och ber patienten utvärdera det senaste besöket. Frågorna handlar bland annat om delaktighet, bemötande och tillgänglighet.

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården, vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Mer information om Nationell Patientenkät finns på svara.patientenkat.se

Hur hanteras personliga uppgifter?

De som varit i kontakt med vården kommer att ingå i det underlag som skickas till undersökningsleverantören. Informationen överförs på ett säkert sätt till leverantörens system. Leverantören vidtar stränga åtgärder för att skydda personuppgifter och de insamlade enkätsvaren kommer endast att sparas tillsammans med ett anonymt ID.

Spelar det någon roll om jag svarar?

Ja, det spelar stor roll om du svarar! Dina svar är viktiga och kan inte ersättas av någon annans. Med ett högt deltagande får vi en mer sanningsenlig bild av vården och vilka förbättringar som behövs. Dina svar hjälper till att göra vården bättre.

Måste jag svara på enkäten?

Det är frivilligt att delta i undersökningen, inbjudan är endast en förfrågan. Vill man inte vara med i undersökningen så behöver man inte svara på enkäten. Men ju fler som deltar desto mer sanningsenligt kommer resultatet att bli, därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen.

Hur får jag en enkät?

De patienter som varit i kontakt med vården har möjligheten att bli slumpmässigt utvalda till att få förfrågan om att delta i undersökningen. De slumpmässigt utvalda patienterna kommer få ett brev hemskickat med en inbjudan och instruktioner om hur man besvarar enkäten via webben eller på papper (postalt).

Kan jag svara på andra språk än svenska?

Enkäterna är översatta till sju andra språk: engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska. Man får endast tillgång till enkäter på olika språk via webben.

Varför vill ni bara ha information om min senaste kontakt med vården?

Frågorna rör ditt senaste besök för att det ger en bild över hur vården ser ut i dagsläget.

Jag har synpunkter på vården och vill vara med i undersökningen

Alla patienter som varit i kontakt med vården kommer inte att få en enkät. Urvalet är slumpmässigt, det är alltså inte säkert att man får en inbjudan trots att man vill vara med. Ett slumpmässigt urval är en metod för att underlaget ska vara representativt för Sveriges befolkning.

Har du synpunkter på den vård du har fått, vänd dig i första hand till mottagningen/avdelningen. Det går även bra att kontakta patientnämnden för respektive region.

Kan barn få en enkät?

Ja, vissa enkäter riktar sig till barn och ungdomar. Är barnet under femton år adresseras enkäten till målsman, då det krävs målsmans tillåtande. Är det frågor som rör små barn är det rekommenderat att målsman svarar på enkäten tillsammans med barnet.

Kommer jag kunna ta del av resultaten?

Resultaten kommer att publiceras för allmänheten på www.patientenkat.se

Får jag någon belöning?

Nej, ingen ersättning eller belöning kommer utgå för att delta i undersökningen, då undersökningen finansernas av våra regioner. 

Dokument att skriva ut

Icon FAQ Vårdgivare primärvård.docx (96,1 kB)

Meny