Hur genomförs mätningarna?

Mätningarna genomförs med olika metoder från sedvanlig pappersenkät till webbenkät, telefonundersökningar, webbpanel och/eller andra digitala undersökningsmetoder. 

Genomförande av mätningar sker i följande steg:

Planering

Planering av mätning med tidsperiod, deltagande verksamheter och metodval utifrån behov genomförs. Samordning kan ske mellan flera beställare eller nationellt gemensamt. När detta är klart sker ett s.k. avrop av mätningen/mätningarna från leverantören/leverantörerna. Processen för avrop ser olika ut beroende på från vilket ramavtal avropet sker. Se mer under rubriken Hur beställer man en mätning?

Genomförande

Leverantören inhämtar underlag från beställare och genomför aktuell undersökning. Leverantören hanterar den löpande datainsamlingen, sammanställer resultaten, analyser genomförs och rapporter tas fram för redovisning internt. Därefter publiceras vissa mätningar här. Mätningar från 2009-20014 återfinns på npe.skl.se. Under undersökningsperioden ges respondenten möjligheter att vid behov få ytterligare information om mätningen.

Uppföljning/utvärdering

När mätningen är avslutad sker en utvärdering av genomförande, frågeformulär och resultat som underlag för diskussion och eventuella förändringar inför framtida mätningar. Kontakter med utomstående intressenter såsom forskare, media m.fl. är vanligt förekommande.

Gemensamt arbete

Landstingens och regionernas gemensamma organisation, genom SKL, svarar för riktlinjer för genomförande av undersökningar och förvaltningen av historiska resultat. Arbetsgrupper och referensgrupper tillsätts med experter för analys, metodutveckling och resultatbaserat förbättringsarbete. Samverkan med externa intressenter och samarbetspartners i form av patientgrupper, verksamhetsföreträdare, universitet och statliga myndigheter ingår i uppdraget.

Meny