Utvecklingsarbete för att fånga barns upplevelser av vården

Bakgrund

Flera regioner har under många år visat stort intresse för att genomföra barnundersökningar inom Nationell patientenkät. Barn har sedan tidigare ingått i urvalsunderlaget men de har fått enkäter riktade till sina vårdnadshavare istället för till sig själva. I och med en ny upphandling finns det nu större möjligheter inom Nationell patient enkät att utveckla anpassade mätningar för barn, som med bäst lämpad metod fångar deras erfarenheter.

Sveriges Kommuner och Regioner initierade ett förarbete som påbörjades med en workshop där områdeskunniga bjöds in för att diskutera hur vi inom Nationell patientenkät kan mäta barnens upplevelser av vården. Workshopen som hölls den 10 mars 2016 i Stockholm var ett första möte i frågeområdet och avsåg att lyfta möjligheter och problemområden samt kartlägga hur vi kan gå vidare i arbetet.

1 januari 2020 förstärks FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, i svensk lag. Det stärker barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till i alla frågor som berör det. För att möta detta har SKR under 2019 inlett ett arbete för att utveckla Nationell Patientenkät med frågor och metoder som är anpassade för barn.

Du kan läsa mer här:
https://skr.se/halsasjukvard/patientinflytande/nationellpatientenkat/nationellpatientenkatforbarn.29110.html

Arbetet kommer att fortgå och vi kommer uppdatera informationen här på sidan.

Meny