Postal metod

Ramavtal del 1 omfattar i första hand beslutade nationellt gemensamma undersökningar som genomförs vartannat år.

Mätning Hösten 2015 Våren 2016 Hösten 2016 Våren 2017 Hösten 2017 Våren 2018 Hösten 2018
Primärvård          
Akutmottagningar          
Specialiserad somatisk* öppen- och slutenvård          
Specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård          

Möjlighet finns att genomföra undersökningar oftare eller inom andra områden än de nationellt gemensamma, s.k. behovs- och målgruppsanpassade undersökningar med postal enkät. Det kan t.ex. vara inom ambulanssjukvård eller fördjupade undersökningar med postal enkät inom primärvården baserat på resultat från den nationellt gemensamma undersökningar. Det kan göras för ett enskilt landsting/region eller samordnat mellan flera beställare.

 

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bl.a. inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Meny