Dimensioner

Frågorna i Nationell Patientenkät är indelade i sju dimensioner. Den analys som utgör grund för fastställandet av dimensionerna baseras på robusta statistiska metoder för att söka mönster i data. Syftet med mönstersökningen är att identifiera de dominerande strukturerna i ett dataset bestående av flera variabler.

Varför bygger våra enkäter på dimensioner?

Vi lever i en föränderlig värld och tittar vi bara inom hälso-/sjukvården så har flera stora reformer genomförts de senaste åren. Under 2015 trädde en patientlag i kraft. Den har vi haft i åtanke när vi arbetat fram enkäten och dess frågor. Vad som väntar runt hörnet vet vi inte, men många arbeten/utredningar är i igång därav behöver vi ha en flexibilitet i våra enkäter för att fånga dagens och morgondagens patientupplevelser.

Vad innehåller våra dimensioner?

Helhetsintryck

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet.

Emotionellt stöd

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever att personalen/behandlaren är aktiv och lyhörd inför patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och är tillgänglig och stödjande på ett för patienten tillfredställande sätt.

Delaktighet och involvering

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin vård och i beslut rörande densamma.

Respekt och bemötande

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vårdens förmåga till ett bemötande anpassat till individuella behov och förutsättningar. Parametrar som följs upp är exempelvis huruvida bemötandet präglas av respekt utifrån allas lika värde, medkänsla, engagemang och/eller omsorg. Denna dimension är närbesläktad med dimensionen Delaktighet och involvering.

Kontinuitet och koordinering

Dimensionen avser att belysa patienternas upplevelse av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Detta innebär hur väl individens vård samordnas, såväl internt som externt. Parametrar som följs upp är exempelvis hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och i relation till patienten. Dimensionen innehåller även uppföljning av patientens upplevelse avseende kontinuitet.

Information och kunskap

Dimensionen avser att belysa hur väl patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Det rör exempelvis information om förseningar/väntetider, att patienten får svar på frågor på ett förståeligt sätt, att patienten blir informerad om behandling/medicinering/biverkningar/varningssignaler som denne bör uppmärksamma etc. Dimensionen avser även belysa patientens upplevelse av hur väl närstående involveras.

Tillgänglighet

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vårdens tillgänglighet avseende både närhet och kontaktvägar, samt personalens tillgänglighet för patienten såväl som för anhöriga.

Totalt ställer vi 32 frågor som finns i dimensionerna när vi genomför undersökningar i primärvården. På resultatsidan så finner du dimensionskort som du kan klicka på. Då öppnas dimensionen och du ser vilka frågor som ligger till grund för respektive dimension och hur respondenterna svarar på varje fråga. 

Hur fungerar viktning av dimensionerna?

Som tidigare nämts består en dimension av flera frågor. Dessa frågor viktas (bidrar med en viss andel till det totala dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen. Utifrån insamlad data görs en så kallad principal komponentanalys (PCA) som bestämmer vikterna.

Beräkningarna sker demokratiskt på individnivå enligt exemplet nedan:
Respondent A har besvarat alla ingående frågor i dimension E:

Fråga 1 – vikt 0,34
Fråga 2 – vikt 0,23
Fråga 3 – vikt 0,43

Respondent B har endast besvarat två av de ingående frågorna i dimension E:

Fråga 1 – vikt 0,50
Fråga 3 – vikt 0,50
I båda fallen summerar respondentens svar till 1.

 

Meny