Från patienttillfredställelse till patientupplevelse

Fokusskiftet från patienttillfredsställelse till patientupplevelse har påverkat Nationell Patientenkät i grunden. Tidigare har utgångspunkten för mätningarna och enkätfrågorna främst varit till för verksamheternas behov av uppföljning och styrmedel. Nu är utgångspunkten snarare att undersöka de dimensioner som patientupplevelsen faktiskt består av för att sedan genom analys skapa underlag för förbättringsarbete.

PREM (Patient Reported Experience Measures)

PREM är ett centralt begrepp när det handlar om att mäta patienters upplevelser och tillfredsställelse i vården. Patienttillfredsställelse är det som historiskt sett är vanligast att mäta, medan patientupplevelse nu snabbt vinner mark. Den främsta orsaken till det är att tillfredsställelsen är starkt kopplat till patientens inledande förväntning, vilket har visat sig kunna vara en felkälla i tolkningen av resultaten. Patientupplevelsen mäter istället snarare om något har eller inte har inträffat under tiden för vård, vilket anses mer ”objektivt” eftersom ingen värdering behöver läggas i svaret. Man har också kunnat konstatera att mätningar som endast görs med tillfredsställelsefrågor kan ge resultat som lätt tolkas som positiva, men om man kombinerar dem med frågor om upplevelser så dyker viktiga problemområden ändå upp.

prem-prom.png

Meny