Modell för att undersöka patientupplevelse

Under 2015 har vi gjort ett omtag i hur vi undersöker patientupplevelse vilket resulterat i en ny enkätmodell. Den lanseras och används för första gången genom undersökningen inom primärvården som genomfördes hösten 2015.

Hur har vi gått tillväga?

En inledande inventering av nuläget kring mätning av patientupplevelse och patienttillfredsställelse genomfördes. Utgångspunkten i frågeutvecklingen har bland annat varit PROM-centers rapport ”PREM – mätning med och användning” som även kompletterats med andra källor för att skapa en tillfredsställande modell. PREM (Patient Reported Experience Measures) är ett centralt begrepp när det kommer till att mäta patienters upplevelse och tillfredsställelse.

Patienttillfredsställelse är det som vanligast mäts, medan patientupplevelse snabbt vinner mark och sannolikt tar över allt mer. Den största orsaken till det är att tillfredsställelsen är starkt kopplat till patientens inledande förväntning, vilket har visat sig kunna vara en felkälla i tolkningen av resultaten, medan upplevelse snarare mäter om något har eller inte har inträffat under tiden för vård vilket anses mer objektivt eftersom ingen värdering behöver läggas i svaret. Därmed karaktäriseras den nya enkätmodellen av frågor som mäter patientens upplevelse.

Enkätmodellen består av en validerad vårdbas-enkät som kan användas i alla PREM-mätningssammanhang i vården. Modellen bygger på idén om att en vårdbas-modul ska kunna användas som en basenkät i samtliga Nationella patientenkäter och kompletteras med tilläggsmoduler.

Exempelvis består primärvårdsenkäten idag av vårdbas-modulen samt en validerad tilläggsmodul för primärvården. Samma valideringsprocess kan genomföras vid framtagande av frågemoduler kopplade till andra vårdområden.

Dimensioner

Enkätmodellen består av sju dimensioner (se tabell nedan). Dimensionerna består av delkomponenter som visar vilka aspekter som patienter anser är viktiga inom dimensionerna. På så vis fastställs vilka frågor som ska mätas/besvaras för dimensionen. Exempelvis behöver man ha frågor som berör både fysisk och psykisk välbefinnande för att mäta dimensionen emotionellt stöd.

             Dimension

Komponentuppdelning

 

Enkät

Emotionellt stöd

 • Fysiskt välbefinnande
 • Psykiskt välbefinnande

Information och kunskap

 • Allmän information
 • Anhöriginformation
 • Prevention

Involvering och delaktighet

 • Läkarinitiativ
 • Patientönskan

Kontinuitet och koordinering

 • Kommunikation
 • Upplevt kontinuitet
 • Samordning

Tillgänglighet

 • Kontakt och tid
 • Fysisk tillgänglighet

Respekt och bemötande

 • Engagemang och förståelse
 • Närvaro
 • Stöd

Helhetsintryck

 • Helhetsintryck

Patientlagen

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/

Det nya modellen för uppföljning av patientupplevelser har även tagit hänsyn till förändringar i patientlagstiftningen och avser till viss del följa upp dess efterlevnad utifrån patientens perspektiv.

I Primärvårdsundersökningen följer man upp i vilken utsträckning patienterna upplever sig ha en fast läkarkontakt samt om detta är ett önskemål. Även huruvida information delgivits på ett sätt som man förstod, individanpassats, har efterfrågats samt närståendeinvolvering. Någon värdering är inte gjord utan patienten ställer sig endast positiv, neutral eller negativ till en rad påståenden.

Exempel på frågor:

 • Gjorde läkaren dig delaktig i besluten beträffande din vård/behandling? 
 • Får du träffa samma läkare vid dina besök på hälso-/vårdcentralen? 
 • Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod?
 • Om din familj/vårdnadshavare eller närstående ville prata med en läkare/sjuksköterska,
 • hade de då möjlighet att göra det?

Vill du veta mer?

Ladda gärna ner rapporten som mer utförligt beskriver enkätmodellen.

Om Nationell Patientenkät 2015 (695,7 kB)

Meny