Patientupplevelser i primärvården

Primärvårdsmätningen är den största mätningen inom Nationell Patientenkät sett till urval och respondenter. Mätningen genomförs i alla regioner vartannat år (ojämna år). Flera regioner har valt att genomföra mätningar årligen.

Nytt koncept 2015

Nationell Patientenkät har från och med 2015 ett nytt koncept som skapar bättre förutsättningar för möjlighet att svara digitalt samt lägre kostnader och kortare ledtider. Därutöver finns det en övertygelse om att det krävs ett fokusskifte i vad som mäts och hur frågor ställs för att kunna driva det utvecklingsarbete som faktiskt förbättrar patienternas upplevelse av vården. Vi har därför skapat en modulär frågebank och en vårdbas.

Modulär frågebank och vårdbas

I frågebanken ingår vårdbas modulen som består av 25 övergripande frågor som är anpassade till att mäta patient upplevelser inom olika vårdgrenar. De nationellt gemensamma mätningarnas enkäter består därmed av två frågemoduler; dels Vårdbas modulen, dels en vårdgrensspecifik modul t.ex. primärvårdsmodul.

Frågorna i Vårdbas är formulerade utifrån följande kriterier:

i) varje fråga ska ha ett starkt positivt samband med den övergripande upplevelsen av vården,

ii) frågorna ska inte kunna förklaras av varandra,

iii) sammansättningen av frågor ska ha en internt hög konsistens, vilket innebär att frågorna tillsammans ska hjälpa till att besvara det vi efterfrågar.

Vårdbas valideras tillsammans med de vårdgrensspecifika modulerna. Enkäten är strukturerad enligt ett logiskt flöde utifrån patientens perspektiv och möte med hälso- och sjukvården. Bakgrundsfrågor är placerade i slutet av enkäten.

Respondenten behöver inte svara på frågor om kön, ålder och postnummer eftersom regionerna tillhandahåller denna information. Eventuella regionsspecifika tilläggsmoduler avseende exempelvis levnadsvanor eller patientkost placeras alltid sist i enkäten för att bibehålla jämförbarhet regioner emellan.

Ladda ned primärvårdsmätningens enkät

Icon Primärvårdsenkät (653,9 kB)

Svarsskala

I Nationell Patientenkät används en 5-gradig skala, en så kallad likertskala. Skalan löper från ”Nej, inte alls" till Ja, helt och hållet". Utöver den 5-gradiga skalan ges svarsalternativet ”Ej aktuellt”.

Fördelarna med en femgradig svarsskala är att den tillåter respondenten att inta en neutral ställning i en fråga samtidigt som den ger respondenten frihet att gradera sin positiva eller negativa upplevelse. Med denna svarsskala kan vi uttala oss om signifikanta skillnader även på små populationer och över tid.

I och med den nya svarsskalan, och de nya frågorna, frångås det tidigare använda begreppet PUK-värde (Patientupplevd kvalitet). Istället redovisas svarsresultaten i form av andel positiva svar, vilket tydligt visar de områden där det finns utvecklingspotential.

Jämförelse över tid

Då ovan nämnda förändringar är genomförda är det inte möjligt att jämföra resultaten med tidigare (2009-2014) resultat.

Meny