Urval

För respektive mätning gäller specifika inklusions- och exklusionskriterier, d.v.s. vem som ska inkluderas i urvalet och inte. För primärvårdsmätningen består urvalet av de som nyligen har varit i kontakt med primärvården, i denna mätning ombeds patienterna att utvärdera sitt senaste primärvårdsbesök.

Urvalsperioden för primärvårdsmätningen var september månad 2015. Alla patienter som besökt en vårdcentral under september månad får inte en enkät eftersom urvalet är slumpmässigt. Med slumpmässigt urval menas att alla som har besökt vården under aktuell undersökningsperiod ska ha samma sannolikhet att komma med i urvalet. Hur stort urvalet är avgörs från fall till fall, i primärvårdsmätningen baseras urvalsstorleken på hur många besök som har gjorts under aktuell undersökningsperiod. Att basera urvalets storlek för den enskilda hälso-/vårdcentralen på genomströmning gör att hälso-/vårdcentralerna bidrar med en rättvis del till det aggregerade resultatet.

Alla patienter, oavsett ålder, ingår i urvalet. Respondenter 15 år och äldre besvarar enkäten själva. För patienter under 15 år ställs enkäten till vårdnadshavare.

 

Faktaruta: Primärvård 2015
Mätning Primärvård hösten 2015
Undersökningsföretag IC Quality
Undersökningsmetod Postal enkät (Utskick, postal inbjudan med digital svarsmöjlighet samt en påminnelse innehållande postal enkät och digital svarsmöjlighet)
Urvalsram Alla läkarbesök på vårdenhet inom urvalsperioden (några regioner har också valt att mäta besök till sjuksköterska) 
Urvalsperiod September 2015
Inklusionskriterier Enskilt besök per vårdenhet (Hälso-/vårdcentral) / Alla åldrar / Utomlänspatienter
Enkät Vårdbas samt primärvårdsmodul (tilläggsfrågor för vissa regioner)
Språk Svenska (digitalt- samt postalsvarsmöjlighet), Spanska, Franska, Engelska, Arbabiska, Farsi, Finska, Somaliska (digitalsvarsmöjlighet)
Tid för inläsning av svar 12 oktober - 17 november
Medverkande regioner Samtliga 21

 

Ladda ner instruktioner för urval

Icon Instruktion för uttag av urvalsunderlag - Primärvård läkarbesök 2015 (177,5 kB)

Meny