Urval

För respektive mätning gäller specifika inklusions- och exklusionskriterier, d.v.s. vem som ska inkluderas i urvalet och inte. För Somatikmätningen består urvalet av de som nyligen har varit i kontakt med Specialiserad somatisk vård, och i denna mätning ombeds patienterna att utvärdera sitt senaste besök.

Alla patienter som besökt vården under urvalsmånaderna får inte en enkät eftersom urvalet är slumpmässigt. Med slumpmässigt urval menas att alla som har besökt vården under aktuell undersökningsperiod ska ha samma sannolikhet att komma med i urvalet. Somatikmätningens urvalsmodell bygger på intervaller av genomströmning för respektive enhet som avses följas upp. Intervallen har som syfte att ge en god fördelning mellan enheter av olika storlek och för att säkerställa representativitet sett till målpopulationen.

Alla patienter, oavsett ålder, ingår i urvalet. Respondenter 15 år och äldre besvarar enkäten själva. För patienter under 15 år ställs enkäten till vårdnadshavare.

 

Faktaruta: Specialiserad somatisk vård 2016

Mätning

Somatisk öppenvård

Somatisk Slutenvård

Undersökningsmetod

Postal

Postal

Urvalsram

Läkare samt sjuksköterskebesök på vårdenheten inom urvalsperioden

Läkare samt sjuksköterskebesök på vårdenheten inom urvalsperioden

Urvalsperiod

1 april- 30 april

1 mars- 30 april

Inklussionskriterier

Urvalet avser läkare och sjuksköterskebesök. Samtliga åldrar inkluderade

 

Vårdnadshavarenkät till samtliga patienter under 15 år

 

Patienter som varit inskrivna minst 24 timmar och utskrivna under urvalsperioden. Samtliga åldrar inkluderade
Vårdnadshavarenkät till samtliga patienter under 15 år

 

Enkät

Vårdbas samt somatik öppenvårdsmodul

Vårdbas samt somatik slutenvårdsmodul

Språk

Svenska (digitalt- samt postalsvarsmöjlighet), Spanska, Franska, Engelska, Arbabiska, Farsi, Finska, Somaliska (digitalsvarsmöjlighet)

Svenska (digitalt- samt postalsvarsmöjlighet), Spanska, Franska, Engelska, Arbabiska, Farsi, Finska, Somaliska (digitalsvarsmöjlighet)

Tid för inläsning av svar

-

-

Medverkande regioner

20 (Gotland medverkar ej i årets mätning)

20 (Gotland medverkar ej i årets mätning)

 

Meny