Patienters upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i den svenska cancervården 2015 för att förbättra tillgängligheten och minska regionala och andra skillnader i vården. Införandet ingår i en nationell satsning på att korta väntetiderna i cancervården.

SVF beskriver vilka utredningar som ska göras vid misstanke om en viss cancer samt vilka tidsgränser som gäller för de olika utredningsstegen, fram till diagnos och start av första behandling. De ska leda till en mer sammanhållen vårdprocess för patienten, kortare väntetider och bättre möjligheter för patienterna att vara informerade om och delaktiga i sin vård.

För att följa upp patienternas upplevelser av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) skickas en patientenkät till ett urval av landets alla SVF-utredda patienter sex till tio veckor efter att de avslutat sin utredning. Enkäten skickas både till de som mottagit ett cancerbesked och till de som avslutat SVF av någon annan orsak.

Uppföljningen genomförs av Regionala cancercentrum i samverkan i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner med hjälp av samma teknik och rutiner som används för andra utskick inom Nationell patientenkät. De frågor som ingår i denna mätning skiljer sig från de som ingår i den ordinarie nationella patientenkäten.

 

Mer information

Standardiserade vårdförlopp i cancervården 
Varje dag räknas – nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

 

Meny