Patientupplevelser i Standardiserade vårdförlopp

Under 2015 påbörjade regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en satsning med målet att förbättra tillgängligheten och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Avsikten är att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet och nöjdare patienter.

Satsningen bygger framförallt på införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Dessa utgår från den danska modellen med så kallade pakkeforløb. Vårdförloppen ska leda till en mer sammanhållen vårdprocess för patienten, kortare väntetider bättre möjligheter för patienterna att vara informerade om och delaktiga i sin vård.

Standardiserade vårdförlopp som infördes under 2015 och ingår i årets nationellt gemensamma mätning

  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrupe- och magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med regionala cancercentrum och landsting/regioner under 2015 tagit fram en enkät inom ramen för Nationell patientenkät, som avser att fånga patienternas upplevelse av att genomgå en utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Läs mer här:

Överenskommelsen

Nationell satsning för kortare väntetider

En förändring av dimensionstillhörighet för sju av SVF enkätens frågor har skett efter det att IC Quality har genomfört en principalkomponentanalys (PCA),med gott utfall. Dimensionsvikterna är efter uppdateringen raka, vilket betyder att varje fråga inom dimensionen väger lika mycket.

  Icon Dimensionsförändringar SVF 2016 (171,1 kB)

Meny