Urval

För respektive mätning gäller specifika inklusions- och exklusionskriterier, d.v.s. vilka patienter som ska inkluderas i urvalet och vilka som inte ska det. I den standardiserade vårdförloppsmätningen inkluderas patienter enligt ett slumpmässigt urval för de vårdförlopp som har fler än 50 individer i totalurvalet i en region under urvalsmånaden. För vårdförlopp som har färre än 50 individer inkluderas samtliga SVF-utredda patienter i urvalet.

Exempel: I Region Skånes patientunderlag med 150 individer som är utredda för misstanke om prostatacancer under januari kommer 50 individer att slumpas fram ur det totala patientunderlaget på 150 individer. Som ett undantag kommer samtliga män som utretts för misstanke om bröstcancer att ingå i urvalen för detta vårdförlopp även om det totala antalet patienter överstiger 150.

Patienten ska ha fyllt 18 år då standardiserade vårdförlopp inte gäller personer under 18 år. Det ska ha gått sex veckor från det att patienten avslutat sitt standardiserade vårdförlopp eller gått in i behandling, innan enkät skickas ut.

Faktaruta: Standardiserade vårdförlopp

Mätning

Standardiserade vårdförlopp

Undersökningsföretag

CMA Research

Undersökningsmetod

Postalt utskick (Postal inbjudan med digital svarsmöjlighet samt en påminnelse med postalenkät och fortsatt digital svarsmöjlighet)

Urvalsram

Patienter över 18 år som utretts enligt standardiserat vårdförlopp med bekräftad välgrundad misstanke.

Urvalsperiod

Kontinuerligt pågående mätning

Inklusionskriterier

Patienten ska ha avslutat sitt standardiserade vårdförlopp eller startat behandling tidigast sex veckor innan enkät skickas ut.

Enkät

SVF modul samt delar av vårdbasmodulen

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/prem/prem-enkat-svf-nationell-patientenkat.pdf?v=ba6d5ba85d2841a48a87457d37ac7c10

Språk

Svenska (digitalt- samt postalsvarsmöjlighet), Spanska, Franska, Engelska, Arabiska, Farsi, Somaliska och Finska.

Medverkande regioner

Samtliga 21

 

Meny