Urval

För respektive mätning gäller specifika inklusions- och exklusionskriterier, d.v.s. vem som ska inkluderas i urvalet och inte. För standardiserade vårdförloppsmätningen består urvalet av samtliga patienter som utreds/utretts enligt standardiserat vårdförlopp med bekräftad välgrundad misstanke. Patienten ska dock ha fyllt 18 år då standardiserade vårdförlopp inte gäller personer under 18 år ännu. Det ska ha gått åtta veckor från det att patienten avslutat sitt standardiserade vårdförlopp eller gått in i behandling, innan enkät skickas ut.

I den nationellt gemensamma mätningen under 2016 ingår de fem diagnoser som startade under 2015. Mätningen innefattar följande diagnoser:

  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Huvud- och halscancer
  • Matstrupe- och magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar

Urvalsperioden är 1 mars- 31 december 2016, då patientunderlaget är relativt litet kommer det man under det första mätningsåret att genomföra totalundersökningar. 

 

Faktaruta: Standardiserade vårdförlopp 2016

Mätning

Standardiserade vårdförlopp 2016

Undersökningsföretag

IC Quality

Undersökningsmetod

Postal enkät (Utskick, postal inbjudan med postalenkät och digital svarsmöjlighet samt en påminnelse med digital svarsmöjlighet)

Urvalsram

Patienter som utreds/utretts enligt standardiserat vårdförlopp med bekräftad välgrundad misstanke.

De fem diagnoser som startade under 2015 ingår i mätningen.

Urvalsperiod

1 mars – 31 december

Inklusionskriterier

Åtta veckor ska ha gått från det att patienten avslutat sitt standardiserade vårdförlopp eller gått in i behandling, innan enkät skickas ut.

Patienter som är 18 år och uppåt ingår i urvalet

Enkät

SVF modul samt delar av vårdbas modulen

Språk

Svenska (digitalt- samt postalsvarsmöjlighet), Spanska, Franska, Engelska, Arbabiska, Farsi och Finska.

Tid för inläsning av svar

De första inkomna svaren läses in i början av sommaren 2016

Medverkade landsting

Samtliga 21

Meny