Varför Nationell Patientenkät?

Ökad patientcentrering

De senaste åren har kännetecknats av en utveckling mot att öka patientinflytandet. Valfrihetsreformer och ökad patientrörlighet samt utveckling av alternativa driftsformer har påskyndat utvecklingen mot en förändrad syn på den enskilde patientens ställning i hälso- och sjukvården. Patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 har som syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Vi kan bli bättre!

Resultaten från tidigare mätningar med Nationell Patientenkät och nyligen genomförda internationella studier har pekat på behov av förbättring, främst vad gäller information om vården och hur patienterna själva genom ökad delaktighet kan påverka sin situation. Resultat från mätningar inom ramen för Nationell Patientenkät kommer därför att fortsatt utgöra mycket viktiga underlag för förbättring och verksamhetsutveckling.

 

 

 

 

Meny