Rätten att bli hörd ger kraft att förändra

Säker, effektiv och personcentrerad vård skapas av vårdpersonal, patienter och anhöriga tillsammans. På den här sidan finns stöd för att låta patienten göra sin röst hörd om sina upplevelser av vården och om sitt eget mående.

PREM – patienten om vården

PREM (Patient Reported Experience Measures) är mått på patienters erfarenhet av hälso- och sjukvården när det gäller sånt som bemötande, delaktighet, förtroende för vården och tillgänglighet.

För att patienter ska känna sig fria att uttrycka kritiska synpunkter samlas PREM in anonymt, till skillnad från PROM, där patientens svar utgör underlag för vård och individuell uppföljning.

Undersökningarna som görs inom Nationell patientenkät mäter PREM.

PROM – patienten om sin hälsa

PROM (Patient Reported Outcome Measure) är mått på patientens upplevelse av sjukdom och hälsa, ofta relaterat till behandling eller annan intervention och omfattar till exempel symptom, funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

PROM kan vara antingen sjukdomsspecifika eller generella, dvs. mäta en viss diagnos eller ett mer allmänt hälsotillstånd.

Formulären i Nationell formulärsamling mäter PROM.